Od czego zależą kursy walut w kantorach?

Rynek walutowy jest mocno sprzężony ze stanem gospodarki. Jakie dokładnie czynniki wpływają na kursy walut kantory? Jest ich co najmniej kilka. Okazuje się, ze warto je bliżej poznać, gdyż to one decydują o tym czy dana transakcja zakończy się stratą czy zyskiem. To ważne zarówno z punktu widzenia przedsiębiorców, jak  i klientów indywidualnych.

Produkt Krajowy Brutto (PKB)

Na kursy walut kantory duży wpływ ma PKB danego kraju. Produkt Krajowy Brutto to nic innego jak suma wszystkich usług i towarów, jakie w danym okresie zostały na terenie danego państwa wyprodukowane. Najczęściej PKB określa się w odniesieniu do roku. Warto zdawać sobie sprawę, ze na PKB w rzeczywistości także wpływa kilka czynników np. bilans handlowy, wydatki konsumpcyjne czy wydatki ponoszone przez przedsiębiorstwa. PKB przez wielu ekonomistów uważany jest za najlepszy wyznacznik stanu gospodarki kraju. Jego wzrost jest zwykle oznaką poprawy stanu gospodarki i wzrostu produkcji, co prowadzi w efekcie do wzrostu popytu na walutę. Jest to równoznaczne z wzrostem jej kursu.

Stopy procentowe

Drugim czynnikiem, który wpływa na kursy walut kantory jest poziom stóp procentowych. Na nie z kolei oddziałują decyzje i polityka monetarna NBP. Wzrost stóp procentowych łączy się ze wzrostem oprocentowania obligacji, co przekłada się na większa atrakcyjność kraju dla zagranicznych inwestorów. Korzystne dla nich są bowiem wysokie stopy zwrotu inwestycji. W takim układzie większy popyt na walutę powoduje konieczność wymiany waluty obcej na tę obowiązującą w danym kraju. To przy jej pomocy bowiem kupuje się papiery wartościowe. Jednak warto pamiętać, że poziom stóp procentowych ma wpływ na kursy walut raczej w perspektywie długoterminowej.

Inflacja

Inflacja to proces wzrostu cen w gospodarce kraju. Jest to czynnik, który w znacznym stopniu wpływa na wartość danej waluty. PPI – wskaźnik zmian cen produktów produkcyjnych służy do mierzenia cen na poszczególnych etapach produkcji. Jego wartość bywa niekiedy ostrzeżeniem przed zbliżającą się właśnie inflacją. Wzrost cen produktów pochodzących z danego państwa przekłada się na zmniejszenie ich konkurencyjności, zwłaszcza jeśli w innych krajach nie zaobserwowano podobnego zjawiska. Kupowanie towarów za granicą wiąże się z koniecznością wymiany waluty na tę obowiązującą w danym państwie. Rośnie więc podaż waluty krajowej, co przekłada się na spadek jej wartości.

Nie tylko makroekonomia

Na kursy walut w kantorach wpływ mają jednak nie tylko czynniki makroekonomiczne, ale tez inne kwestie związane z funkcjonowaniem danego kraju m.in. stabilność polityczna. Wahania są możliwe w zasadzie każdego dnia, można to zaobserwować na przykładzie Wielkiej Brytanii po referendum w sprawie Brexitu.